[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″]

[ux_banner height=”100%” height__sm=”540px” bg=”124″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.66)”]

[text_box width=”77″ width__sm=”80″ width__md=”76″ padding=”40px 40px 40px 40px” position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left” border=”2px 2px 2px 2px”]

GIỚI THIỆU

Group Charming cống hiến tất cả dịch vụ Marketing đến với tất cả mọi người:

Truyền thông quảng cáo đa kênh, đa phương tiện: Facebook, Website, Google Ads, Google Adsence, Youtube….

Thiết kế website đa sắc màu, đa ngành nghề, name card, logo, nhãn mác, bao bì…

Content chuẩn keyword SEO facebook, website…

Bộ nhận diện thương hiệu, bảo vệ và đăng ký thương hiệu…

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”7″ align=”center”]

[section padding=”46px” padding__sm=”46px”]

[gap height=”70px”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”123″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

NETWORK SECURITY

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”122″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

USER INTERFACE DESIGN

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”50px”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”121″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

STORAGE SYSTEMS

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”120″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

WEB ARCHITECTURE

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”50px”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”7″ align=”center”]

[featured_box img=”119″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

DEVELOPMENT FRAMEWORK

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”5″]

[featured_box img=”118″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

SEO/SEM MARKETING

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]